Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Tüzüğü

 
Derneğin Adı, Amacı ve Çalışmaları:
Derneğin Adı:
Madde 1:
Derneğin adı "KIRSAL ÇEVRE VE ORMANCILIK SORUNLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ" dir. Kısa adı KIRSAL ÇEVRE’dir.
 
Derneğin Merkezi:
Madde 2:
Derneğin merkezi Ankara”dadır ve başka yerlerde şubeleri yoktur.
 
Derneğin Amaçları:
Madde 3:
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği”nin amaçları şunlardır:
a) Başta insanlar olmak üzere, özellikle kırsal çevredeki tüm canlıların varlığına ve sağlıklı gelişmelerine zarar veren etmenlerin ve oluşumların; bu etmen ve oluşumlara yol açan nedenlerin belirlenmesi;
b) Özellikle kırsal çevredeki zararlı etmen ve oluşumların ormancılık çalışmalarıyla ortadan kaldırılabilmesi olanaklarının açığa çıkarılması;
c) Ülkemizin ormansızlaşmasına, dolayısıyla da giderek çölleşmesine yol açan nedenlerin ve oluşumların önüne geçilmesine yönelik önlemlerin belirlenmesi;
d) Çevre koruma ve ormancılık öğretimi ve örgütlenmesine yönelik çalışmaların Türkiye gerçekleriyle uyumlu biçimde yürütülmesi için önerilerin geliştirilmesi;
e) Her türlü bitki ve hayvan türü ile suların ve toprakların korunmasına ve niteliğinin iyileştirilmesi;
f) Yurttaşlarımızın başta ormanlar olmak üzere doğal çevrenin sunduğu her türlü ürün ve hizmetlerden gerektiğince ve dengeli olarak yararlanabilmesinin sağlanması;
g) Kırsal çevredeki kirlenme ve bozulmaların en az kentsel çevredekiler kadar tehlikeli olduğu bilincinin ve duyarlılığının yaygınlaştırılması;
h) Kırsal çevredeki ve ormancılığımızdaki gelişmeler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik bilimsel araştırma ve incelemelerin yapılması ya da yaptırılması; bu doğrultudaki inceleme ve araştırmalara destek olunması; bilimsel inceleme ve araştırmaların bulguları doğrultusunda kamuoyu oluşturulması;
ı) Başta orman varlığımızı doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkileyecek veya herhangi bir biçimde ülkemizin ormansızlaşmasına yol açabilecek eylem ve işlemler olmak üzere, kırsal çevre sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla, ilgili tüm makam ve merciiler ile gerektiğinde her türlü yargısal yollara başvurulması; açılmış davalara katılınması.
 
Derneğin Çalışmaları :
Madde 4:
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, 3. maddede sayılan ama çlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda sayılan etkinlikleri kurumsal bağımsızlık, katılımcılık; özverili, sözünün eri ve kararlı olma; bilimsellik; nesnellik; gönüllülük; özgünlük; yenilikçilik; verimlilik; işbirliği; dayanışma; açıklık; özgürlük; demokratiklik; incelik ve dostluk ilkelerini gözeterek tasarlar ve gerçekleştirir:
a) Konuyla ilgili bilimadamı, araştırmacı ve uzmanlardan inceleme ve çeviri kurulları oluşturur;
b) Araştırma ve eğitim etkinliklerinin yetkinliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla akademi, enstitü, laboratuar, herbaryum, arboretum, araştırma ormanı, müze vb birimler oluşturabilir ve Genel Kurul tarafından benimsenecek yönergelere göre çalıştırabilir;
c) Yaptığı ya da yaptırdığı bilimsel inceleme ve araştırmaların bulgularını dergi, kitap, kitapçık, bülten, kartpostal, takvim, poster ve uygun iletişim teknolojileriyle kamuoyuna ulaştırır; amaçları doğrultusundaki yayınları ve girişimleri destekler;
d) Dernek kendi çalışma alanında lisans projesi/mastır/doktora veya diğer uzmanlık tezi çalışması yapan öğrencilere ve araştırmacılara, üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek miktarda ve biçimde destek verebilir. Destek verileceklerin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi yönerge ile düzenlenir.
e) Seminer, sempozyum, açıkoturum, söyleşi ve konferanslarla video film ve dia gösterileri düzenler; inceleme ve araştırmalar yapar ve yaptırır; fotoğraf, resim, yazı vb. yarışmalar ile geziler düzenler, sergiler açar;
f) Yurttaşlar arasında doğa ve çevre koruma ile orman sevgisi bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar;
g) Araştırma ve eğitim amacıyla değerlendirmek üzere tesis, araç ve gereç, arazi edinebilir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Dernek Üyeliği ve Koşulları
Üyelik :
Madde 5:
Derneğin iki türlü üyeliği vardır:

 1. Asıl üyelik
 2. Onursal üyelik
Madde 6:
Derneğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki koşulların varlığı zorunludur:
a) İlgili mevzuata uygun özelliklere sahip olmak;
b) Derneğin amaçlarını benimsediğini, çalışmalarına gücü ve becerisi oranında katkıda bulunmayı kabul ettiğini ve Derneğe üye olmak istediğini yazılı olarak bildirmek;
c) Üyelik isteği, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olmak;
d) Genel Kurul tarafından belirlenen Dernek üyeliğine “Giriş Ödentisi” ile “Döneme ait Üyelik Ödentisi”ni düzenli olarak ödemeyi kabul etmek;
 
Madde 7:
Dernek üyeliğinden ayrılma isteğini yazıyla bildirenler, varsa önceki dönemlerden kalan borçları ile üyelikten ayrılmak istediği yılın ödentisini ödemek koşuluyla üyelikten ayrılırlar. Verilmeyen ödenti yasal yolla alınır. Kendi isteğiyle üyelikten ayrılanlar, aradan bir Olağan Genel Kurul geçmedikçe yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.
 
Madde 8:
Derneklere üye olma hakkını yitirenlerin; Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunanlarla Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilecek bir özüre dayanılmaksızın dernek çalışmalarına katkıda bulunmayanların üyelikleri sona erer. Üyelikten çıkarılanlar iki Olağan Genel Kurul sonrasında üyelik isteminde bulunabilir. Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarılacakların listesini, Onur Kurulunun görüşleriyle birlikte Genel Kurula sunar ve üyelikten çıkarılma Genel Kurul kararıyla olur.
 
Onursal Üyelik:
Madde 9:
Dernek amaçları doğrultusundaki çabaları ya da Derneğe katkıları bulunan kişilere Yönetim Kurulu”nun önerisi ve genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğunun kararıyla herkese onursal üyelik verilebilir.
 
Asıl Üyelerin Görev ve Yetkileri:
Madde 10:
a) Üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemek,
b) Genel Kurullarda benimsenen çalışma ilkelerini her durumda ve koşulda gözetmek,
c) Olağan ve olağanüstü genel kurullara katılmak; gerektiğinde Genel Kurullarda konuşmak ve önerilerde bulunmak;
d) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek;
e) Yönetim Kurulu, Bilim ve Danışma Kurulu, Onur ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek ya da bu görevlere seçilmek;
f) Derneğin amaçları doğrultusunda projeler tasarlamak ve gerçekleştirmek;
g) Dernek tarafından düzenlenecek etkinliklere katılmak;
h) Derneğin sahip olduğu varlıkları Derneğin amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Derneğin Gelir ve Giderleri
Derneğin Gelirleri:
Madde 11:
Derneğin gelirleri Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerine göre aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:
a) Asıl üye olacakların genel kurullarda belirlenen giriş ödentileri;
b) Asıl üyelerin genel kurullarda belirlenen yıllık ödentileri;
c) Dergi, kitap ya da kitapçık, kartpostal, poster vb. yayın satışlarından sağlanan gelirler;
d) Resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerin yapacakları her türlü bağışlar ve yardımlarla verecekleri armağanlar;
e) Dernek Kanunu’nun 10. maddesi birinci fıkrasına uygun olarak sağlanacak öteki gelirler;
f) Derneğin görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek projelerde bu kurum ve kuruluşların proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında sağlayabilecekleri para, mal ve hizmet katkıları,
g)Türkiye’de etkinlikte bulunmalarına izin verilen uluslararası kuruluşlardan Dernek amaçları ve çalışma ilkeleri gözetilerek sağlanacak destekler.
 
Derneğin Giderleri:
Madde 12:
Yönetim Kurulu, Dernek gelirlerini Derneğin amaçları doğrultusunda ve Genel Kurul tarafından onaylanan bütçe önerisine ve yine Genel Kurul tarafından benimsenen harcama yönergelerine uygun olarak harcar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Derneğin Organları :
Madde 13:
Derneğin organları şunlardır:
 
 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Onur Kurulu
 4. Denetleme Kurulu
 
Genel Kurulun Oluşumu; Görevleri ve Yetkileri:
Madde 14:
Genel Kurul Derneğin asıl üyelerinden oluşur.
 
Madde 15:
Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından iki yılda bir, Mart ayı içinde toplantıya çağrılır. Ayrıca, Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılabilir.
 
Genel Kurula Çağrı Usulü:
Madde 16:
Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın hangi saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ve ikinci toplantı arasında bir haftadan az zaman olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında herhangi bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, nedenleri de belirtilerek, yazılı olarak üyelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.
 
Madde 17:
Genel Kurul, Dernek tüzüğünün ilgili maddelerine göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 
Madde 18:
Dernek Genel Kurul Toplantıları duyuruda belirtilen gün saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılan üyeler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerlerine girerler.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeterli sayıda yazman seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Yazman, başkan yardımcısı ve başkan toplantı sonunda bir tutanak düzenleyerek imzalar.Madde 17: 

Genel Kurul, Dernek tüzüğünün ilgili maddelerine göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. 

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Madde 18: 

Dernek Genel Kurul Toplantıları duyuruda belirtilen gün saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılan üyeler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerlerine girerler. 

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeterli sayıda yazman seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Yazman, başkan yardımcısı ve başkan toplantı sonunda bir tutanak düzenleyerek imzalar. 

 
Madde 19:
Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen başka konuların da gündeme alınması zorunludur.
 
Madde 20:
Genel Kurulda aşağıya dökümü çıkarılan konular görüşülüp karara bağlanır:
 
 
 1. Dernek organlarının seçilmesi;
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi;
 3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşüp kabul ya da red edilmesi;
 4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin kabûlü ya da değiştirilmesi;
 5. Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması, kiralanması ile var olan taşınmazların satılması kiralanması vb işler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;
 6. Derneğin bir federasyona katılması ya da üye olunan bir federasyondan ayrılması;
 7. Derneğin uluslararası çalışmalara katılması; yurtdışındaki benzer amaçlı gönüllü kuruluşlara üye olması;
 8. Derneğin feshedilmesi;
 9. Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalarla ilgili olarak öteki girişimlerin yapılması.
 10. Yönetim Kurulu tarafından getirilen önerilerin görüşülmesi ve karar bağlanması
 11. Süreli yayınların çıkarılmasına karar verilmesi.
 
Yönetim Kurulunun Oluşturulması ve Görevleri :
Madde 21:
Yönetım Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur ve üyeleri Genel Kurul tarafından ayrı ayrı seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, ikinci başkan, bir sayman ve bir yazman üye seçer. Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda, yedek üyeler sırasıyla asıl üyeliğe getirilir. Aynı üye üst üste iki dönemden fazla Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üç dönemden fazla da Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlenemez.
 
Madde 22:
Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:
 
 
 1. Derneği temsil etmek; Derneği temsil etmek üzere uygun gördüğü üyelere temsil yetkisi vermek;
 2. Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli çalışmalarda bulunmak;
 3. Derneğin gelir ve giderleri ile borçlanmasına ilişkin işlemleri yapmak; gelecek dönemin bütçesi ile çalışma programı önerisini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak;
 4. Derneğe üyelik başvurularını incelemek, uygun bulunanları üyeliğe kabul etmek;
 5. Onur Kurulu’na gerekli önerilerde bulunmak;
 6. Bilim ve Danışma Kurulu’nu oluşturmak;
 7. Teşekkür Belgesi verilecek kişi ve kuruluşları Onur Kurulu ile birlikte belirlemek.
 
Denetleme Kurulunun Oluşturulması ve Görevleri
Madde 23:
Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından asil ve yedek olarak ayrı ayrı seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Denetleme Kurulu kendi arasında bir başkan seçer. Denetleme Kurulu en az dört ayda bir toplanarak olağan denetlemesini yapar ve raporunu yönetim kurulunun ilk toplantısında görüşülmek üzere yazmanlığa verir. Denetleme Kurulunun her üyesi kendi başına da denetleme yapar; ancak rapor kurulca düzenlenir.
Derneğin iç denetimi de Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesine uygun olarak her yılın sonunda Denetleme Kurulu tarafından yapılır.
Denetleme Kurulu her çalışma dönemi için bir rapor düzenler ve Genel Kurula sunulmak üzere toplantıdan bir ay önce dernek başkanlığına verir.
Denetleme Kurulu gerekçesini bildirerek Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını yönetim kuruluna önerir. Yönetim Kurulu bu öneriyi yerine getirmek zorundadır.
 
Onur Kurulunun Oluşturulması ve Görevleri
Madde 24:
Onur Kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla ayrı ayrı seçilir.
Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu tarafından getirilen önerileri ilgili belgeler üzerinden değerlendirir.
Onur Kurulu gerektiğinde kendiğilinden de toplanır ve gündemindeki konuları değerlendirir.
Üyelikten çıkarma kararı Genel Kurulun onayına sunulur.
Teşekkür Belgesi verilecek kişi ve kurumları Yönetim Kurulu ile birlikte belirler.
 
Temsilcilikler Oluşturulması ve Görevleri:
Madde 25:
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikler açabilir.
Temsilcilikler, Dernek adına yapacakları çalışmalarını Derneğin amaçları, çalışma ilkeleri ve ilgili hukuksal düzenlemeler çerçevesinde yürütmek amacıyla açılabilir.
Temsilcilikler, Dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmezler.
Temsilcilğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla Temsilci olarak belirlenen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idari amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Temsilcilerin görev süresi atamayı yapan Yönetim Kurulu görev süresiyle sınırlıdır. Ancak atanan Temsilciler görev süreleri dolmadan Yönetim Kurulu kararıyla yazılı bildirimle görevden alınabilirler.
Temsilciler çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
 
Bilim ve Danışma Kurulu Oluşturulması ve Görevleri
Madde 26:
Yönetim Kurulu, görev sürelerinin ilk üç ayı içinde, üyeleri ve dernek amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kişilerle “Bilim ve Danışma Kurulu” oluşturur.
Bilim ve Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Yönetim Kurulu tarafında hazrılanacak gündem kapsamında çalışmalar yapmak üzere toplanır.
 
Tüzük Değişikliği:
Madde 27:
Tüzük değişikliği Genel Kurul gündeminde bu konuda özel bir madde bulunmasına ve toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin Genel Kurula katılmış olanların 2/3”ünün onayına göre yapılabilir. Gündemde bu konuda özel bir madde yoksa önergeyle gündeme eklenemez.
 
Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi:
Madde 28:
Dernek Genel Kurul kararıyla her zaman feshedilir. Ancak toplantı gündeminde bu konunun bulunması ve toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3”ünün oy vermesiyle fesih kararı verilebilir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Bu durumda da Genel Kurula katılan üyelerin 2/3”ünün kararıyla Dernek fesh edilebilir.
 
Tasfiye:
Madde 29:
Derneğin feshine karar verildiğinde ya da kendiliğinden dağılmış sayılması durumunda tüm malları Genel Kurul tarafından belirlenecek bir kuruluşa bırakılır.
 
Madde 30:
Bu tüzükte hakkında kural bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle Dernekler Kanunu daha sonra Medeni Kanun uygulanır.
 
 

 

Kurucular
Madde 31 :
Mevcut Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:
Gürkan ALPSOY
Gülcan ÇELEBİOĞLU
Hasan TORLAK
Zehra SATAR
Yücel ÇAĞLAR
 
Madde 32:
Derneğin Borçlanma Usulleri
Yönetim kurulu önerisi ve genel kurulun belirlediği koşullar ve gerekçelerle borçlanma gerçekleştirilir.