İlkelerimiz

• Kurumsal Bağımsızlık:
Derneğimiz kurumsal kişilik olarak herhangi bir kişi ya da grup yahut da örgütle ve bu bağlamda da devletle çeşitli düzeylerde ve biçimlerde ilişki kurabilmeli, işbirliği yapabilmeli; ancak, her durumda bağımsızlığını gözetmeli; çalışma ilkelerine aykırı durumların ortaya çıkması durumunda tek yanlı olarak ilişkisini kesebilmeli ve işbirliğini bitirebilmelidir.
• Açıklık/Saydamlık:
Gerek yöneticiler gerekse üyeler hem birbirlerine ve hem de hangi nedenle olursa olsun kuruluşun çalışmalarına ilgi duyanlara açık yürekli davranmalı; gizleme ve belirsizleştirme çabalarından özenle kaçınmalıdır.
• Özgünlük/Yenilikçilik:
Yürürlükte olan her türlü değer yargısı ve kavram, her boyutuyla sorgulanmalı; yerleşik değer yargıları ve kavramlarla gerektiğinde çatışmaktan kaçınılmamalı; bu değer yargıları ve kavramların varlığı yeni kavram ve değer yargılarının oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını engellememelidir.
• İncelik/Estetik:
Her türlü ilişkide ve eylemde gerek özde ve biçimde, gerekse söylemde olabildiğince incelikli davranılmalı ve her durumda estetik kaygı taşınmalıdır.
• Dostluk:
Bireysel ve kurumsal ilişkilerde düşmanlıkları değil dostlukları, en azından karşılıklı saygıyı öne çıkarma özeni gösterilmeli, ama, bu özen bireysel ve kurumsal teslimiyete, dalkavukluğa, iki yüzlülüğe dönüşmemelidir.
• Verimlilik/Etkenlik:
Başta zaman olmak üzere; kullanıma konu her türlü bireysel ve örgütsel olanaklar en verimli biçimde kullanılmalı ve/veya değerlendirilmeli; özellikle işbirlikteliklerini engelleyici ve/veya geciktirici her türlü tutumdan kaçınılma-lıdır.
• Özgürlük/Demokratiklik:
İlkeli, programlı ve düzenli olmak bireysel ve örgütsel özgürlüğü kısıtlamamalı; yönetsel ilişkileri hiçbir biçimde antidemokratikleştirmemelidir.
• İşbölümü/İşbirliği/Dayanışma:
Bireysel ve kurumsal düzeylerde hem dikey ve hem de yatay olarak tamamlayıcı olma çabası gösterilmeli; etken işbölümleri yapılmalı, ama, bu işbölümleri bireysel ve kurumsal işbirliği ve dayanışma olanaklarını ortadan kaldırmamalıdır.
• Bilimsellik/Nesnellik:
Kuruluş içi ve dışında yapılan tartışmalar sırasında öne sürülebilecek önermelerin bilimsellik ve nesnellik dayanakları güvenilir olmalı; gerektiğinde bu dayanakların açık yüreklilikle sergilenmesinden kaçınılmamalıdır.
• Katılımcılık:
Katılımcılık, biçimsellikten çıkarılmalı; sınırları açıklıkla belirlenmiş somut bir çalışma alanı ile ilişkilendirilmiş yetki ve sorumluluk “verme/alma” temeline dayandırılmalıdır.
• Gönüllülük/Gönüllendirme:
STK üyeliği ve üyelikten ayrılma, STK çalışmalarına katılmak ve katılmamak ya da katılmaktan vazgeçmek bireyin özgür istencine gerçekleştirilebilmelidir.
• Özverili, Sözeri ve Kararlı Olma:
STK üyesi ve /veya yandaşı olmak, çalışmalara güç yettiğince ve beceri düzeyinin ve biçiminin elverdiğince katkıda bulunmayı önceden kabul etmenin bir sonucudur. Bu nedenle her üyeden ve yandaştan becerili olduğu alanlarda, gücü oranında katkıda bulunması beklenir. Katkının düzeyi ve biçimi tartışma konusu yapılamamalı, hiçbir nedenle küçümsenmemeli ve fetişleştirilmemeli;. STK üyeleri ve özel olarak da yöneticilik görevini kendi istenciyle kabul etmiş kişiler bu seçimlerinin gerektirdiği özveriye katlanmalı; kabul edilebilir özürler dışında sözünün gereğini kesinlikle yerine getirmelidir.