BİTKİ GEN KAYNAKLARININ YERİNDE KORUNMASINA YÖRE HALKININ KATILIMININ SAĞLANMASI (Gevne Vadisi Örneği)

Hep söyleniyor: Türkiye biyolojik çeşitlilik yönünden son derece varsıl bir ülkedir. Öyle ki, Türkiye’de doğal olarak yetişebilen bitki türlerinin sayısının, Avrupa kıtasında yetişebilenlerin toplamı düzeyinde olduğu ve endemizm oranının da % 30’lara ulaştığı öne sürülmektedir. Şimdiye değin yapılagelen araştırmaların bulguları da bu türden tezleri doğrulayıcı doğrultuda. Ne var ki, Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik varsıllığının, henüz, tümüyle ortaya çıkarılmadığı da öne sürülmektedir. Gerçekten de, Konya’nın Hadim ve Antalya’nın da Alanya ilçelerinin arasında bulunan Gevne Vadisi’nde yapılan araştırma da bu yargıyı doğrulamaktadır.

Öte yandan, biyolojik çeşitliliğin korunması, ülkeler arasında sözleşmeler yapılmasını gerektirecek nitelikte “küresel” bir sorundur. Ülkemizde de bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Parklar ve Av-Yaban hayatı Genel Müdürlüğü ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nün; çeşitli gönüllü kuruluşların; çok sayıda bilimadamı ve araştırıcının özverili çabaları anımsanabilir. Ne var ki, yine de Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve korunmasına ilişkin olumsuzlukların tümüyle aşılabildiği söylenemez. Derneğimizin bu gerçekten hareketle başlattığı ve UNDP’nin de GEF/SGP kapsamında desteklediği “Türkiye’deki Tabiatı Koruma Alanlarının Yöresel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtımı ile “Bitki Gen Kaynaklarının Yerinde Korunmasına Yöre Halkının Katılımının Sağlanması (Gevne Vadisi Örneği)” konulu Proje, bu olumsuzlukların aşılması çabalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

“Bitki Gen Kaynaklarının Yerinde Korunmasına Yöre Halkının Katılımının Sağlanması (Gevne Vadisi Örneği)”, Projenin ikinci boyutunu oluşturmaktadır . Bu boyut da, kendi içinde üç aşamalı bir düzen içinde yürütülmüştür: 1999 yılında başlayıp 2000 yılında tamamlanan araştırma çalışmalarına ayrılan ilk aşamanın bir boyutunda, örnek alan olarak seçilen Gevne Vadisi’ndeki bitki örtüsünün belirlenmesine çalışılmıştır.

İlgili Yayın:
GEVNE VADİSİ FLORASI

Yayın No.9
Yayın Tarihi : 2000
Yayın Yeri : Ankara

Ek Proje:
Gevne Vadisi Beyreli Köyü Araştırması Ve Yayla Yerleşimleri Araştırması

Son Güncelleme: 26 Kasım 2010