ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUÇ İŞLİYOR!..

BASINA ve KAMUOYUNA

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SUÇ İŞLİYOR!..
Orman köylüsü ya da her hangi bir yurttaşımızın birkaç dal parçası nedeniyle mahkemelere düştüğü, kaçakçı sıfatıyla yargılanıp cezalandırıldığı ülkemizde; göz göre göre binlerce ağacı hukuksuz ve yasadışı olarak kesen, daha da önemlisi bir orman ekosistemine tecavüz eden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sessiz kala-rak onay verilmesi kabullenilemez. Suç oluşturan eylemlerle ilgili soruşturma açılmalı; yol inşaatı derhal durdurulmalı ve tahrip edilen alan yeniden ağaçlandı-rılmalıdır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir yolu ile Konya yolu arasında yapımı fiilen başlatılan bağlantı yolu güzergahının bir bölümü ODTÜ Ormanı’ndan (Atatürk Ormanı) geçmektedir. ODTÜ Ormanı, bozkır ortasında emekle oluşturulan, 50 yaşını aşmış ve orman ekosistemi özellikleri göstermeye başlayan, büyük bir duyarlılıkla korunması gereken bir alandır. Sadece ODTÜ için değil, Ankara için de başta insan/toplum sağlığı olmak üzere, rekreasyon, estetik, erozyon önleme ve toprak koruma işlevleri, flora ve fauna varsıllığı ile son derece önemli bir alanın kısmen de olsa yok edilmesi sözkonusudur. Doğal olarak Ankara halkı, ODTÜ Rektörlüğü, öğrenciler, demokratik kitle örgütleri bu girişimin karşısında tavır almışlar, meşru ve yasal tepkilerini dile getirmişlerdir. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından oldubittiye getirilmek istenen proje; demokratik katılım anlayışından uzak, öngörüsüz, üstünkörü planlanmış olmanın yanı sıra hukuksuz ve yasadışı yöntemlerle yaşama geçirilmeye çalışılan bir projedir.
Gerekli bütün izinleri aldıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek mevzuatı bilmezden gelmektedir. ODTÜ Ormanı olayında gözden kaçırılmak istenen son derece önemli bir olgu; ODTÜ Ormanı’nın belediyenin görev yetki alanındaki her hangi bir park değil, orman rejimine bağlı, “orman sayılan” bir alan olduğudur. Bu nedenle ODTÜ Ormanı’nda yapılan ve yapılacak olan her türlü iş ve işlem başta Anayasa’nın 169. Maddesi ve 6831 sayılı Orman Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır.
11 Mart 1985 tarihinde OGM ve ODTÜ Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile ODTÜ Ormanı’nda 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerinin uygulanması kayıt altına alınmıştır. 27 Nisan 2001 tarihinde ise “Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Orman” olarak ilan edilmiştir.
Yol güzergahı alanının Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçirilmesi (mülkiyet devri) yasal olarak olanaklı değildir: ancak kırkdokuz yıllığına izin verilmesi söz konusudur.
Yapılacak yol için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ’den izin alması ya da ODTÜ’nün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne izin vermesi değil, orman sahibi olarak ODTÜ’nün Orman Genel Müdürlüğü’nden izin alması gerekir. Böylesi bir izin için ise; kesilecek ağaçların yer (bölme ve bölmecik), cins/tür ve hacimlerinin plan verilerine göre gösterileceği Olağanüstü Hasılat Etası Raporu hazırlanması ve Raporun onaylanması zorunludur.
Uygulama aşamasında ise kesilmesi öngörülen ağaçların birer birer damgalanması, Dikili Kesim Zabıtnamesi hazırlanması; kesilen ağaçların alandan çıkarılıp başka yerlere taşınabilmesi için ise Nakliye Tezkeresi düzenlenmesi gerekir. Usulüne uygun kesilip nakliye edilmeyen orman ürünleri, kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığında “kaçak” işlemi görür. Ağaçların sökülüp başka yere taşınması da izin alınmasını ve Nakliye Tezkeresi düzenlenmesini gerektirir.
Bu iş ve işlemler tamamlanmadan ODTÜ Ormanı’nda, her kim olursa olsun bir ağaç kesmek bile suçtur: Alenen suç işlenmiştir.
a) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 6831 sayılı Kanun’un 14/A, 14/B, 41, 42 ve 49. Maddeleri ile “Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca SUÇ sayılan fiilleri gerçekleştirmiştir.
b) Orman ve Su İşleri Bakanlığı;
1. Anayasa’nın 169. Maddesi,
2. 645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. Maddesinin 1. Fıkrasının “A” Bendi,
c) Orman Genel Müdürlüğü de 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 2. Maddesinin “A” Bendi ve 8. Maddesinin “B” Bendi uyarınca
kamuoyunun gözü önünde, yazılı ve görsel basından neredeyse anlık olarak izlenebilen bu suçlar karşısında kendisine verilmiş görev ve sorumlulukları yerine getiremeyen ve yetkilerini kullanmayan/kullanamayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili birimleri “görevi ihmal” suçu işlemiştir.
Gereği hakkında Savcılıklarımıza SUÇ DUYURUSU’nda bulunuyoruz.


Salih USTA
Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğimizce resmi suç duyurusu da yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiler EK’te yer almaktadır.
Daha ayrıntılı bilgi için: Salih USTA (0505 771 15 71) ve Ahmet DEMİRTAŞ (0505 803 25 59) ile iletişime geçile-bilir.
 


KIRSAL CEVRE_ODTU_EK.docx
Son Güncelleme: 03 Kasım 2013