FIRTINA (RİZE) ŞİMŞİRLERİNİN TANITIMI VE KORUNMASI

Türkiye, 3 bitki coğrafyasının; Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan kesiştiği bir bölge olması ve yanı sıra iklimsel ve topografik çeşitlilik göstermesi dolayısıyla zengin bir floraya sahiptir. Özellikle orman ekosistemleri farklı ağaç topluluklarının oluşturduğu çeşitli habitat tiplerini içermektedir ve bu habitatların bir kısmı nadir, Türkiye’ye özgü ve Bern Sözleşmesince tehlike altındadır. Bu varlıkların korunmasıyla ilgili çalışmalarda, alanlarda yapılması öngörülen/yapılan kullanımlar, yatırımlar ve rekreatif etkinliklerin zararları yeterince tartışılmamaktadır.
UNDP/GEF/SGP tarafından desteklenen Projemiz, Türkiye’de hızla azalma süreci yaşayan nadir; çeşitli yatırım, kullanım ve hastalık tehdidi altında bulunan Türkiye’nin 9 sıcak noktasından biri olan Fırtına Vadisi’nde saf meşcereleri bulunan şimşir (Buxus sempervirens) ağaçlarını hedef almıştır. Çalışmada, şimşir ağaçları i) bulundukları ekosistemlerle tanıtılarak, habitatlarıyla birlikte korunması ve devamlılığını sağlayacak düzeyde toplumsal bilinç yaratılmasına katkıda bulunulmasını; ii) varlıklarını tehdit eden etmenlerin belirlenerek, koruma önlemlerinin orman amenajman planlarına dahil edilmesini ve seçilen bireyler ile alanın uygun koruma statüleriyle korunmalarının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda i) bilgi ve belgelerin derlenmesi, ii) şimşir alanın ve bireylerin durumununun yerinde incelenmesi, belgelenmesi, bilgi toplanması, iii) çeşitli yayım araçlarının hazırlanması ve yayım, iv) ilgili kamuoyuna yönelik yerelde ve merkezde bilgilendirme görüşmeleri/toplantıları ve v) koruma statüleri ve koruma önerilerinin yetkililere iletilmesi planlanmaktadır.

Projemizi destekleyen diğer kuruluşlar ise şunlardır: Çamlıhemşin Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve Bisikletle Yaşam Derneği.

Çalışmamıza öncelikle Fırtına Vadisi şimşir meşcerelerini ziyaret etmekle başladık. Yetkililer ve yöre halkıyla yaptığımız görüşmelerin yanısıra arazide şimşir meşcerelerini inceledik. Milli Park sınırı dışında kalan “ Şimşir Gen Koruma Ormanı” olarak belirlenmiş alanın da içinde bulunduğu orman alanındaki bazı ağaçların 100 yaş civarında olduğunu tespit ettik. Yöre halkının şimşir ağacına saygı duyduğunu ve koruduğunu, son yıllarda görülen bir mantar hastalığı nedeniyle şimşir meşceresinin geleceği konusunda oldukça endişeli olduğunu öğrendik.

Alanın ekolojik değeri hakkında araştırmamız ve Çamlıhemşin Vakfı ve Derneğinin destekleriyle şimşirin Çamlıhemşinlilerin kültürü içindeki yeri hakkında çalışmalarımız sürmektedir.

Son Güncelleme: 30 Nisan 2013