Fidanlık Davamızla ilişkili bir diğer iptâl davamız da Konya 2. İdare Mahkemesi’nde görülüyor.

 - Konya fidanlığı’nın kapatılarak, arazisinin bölünüp, üç ayrı kamu tüzel kişisine tahsis edilmesine ilişkin idari işlemin iptâli için açtığımız ikinci davamız da Konya 2. İdare Mahkemesi’nce inceleniyor.

Türkiye genelinde 39 Devlet orman fidanlığının kapatılması ve arazilerinin satılmasına ilişkin T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açtğımız ve lehimize sonuçlanan davamızda, yürütümenin durdurulması kararının geç verilmesinden ve geç tebliğinden yararlanan idarenin, tebliğ öncesi bu fidanlıklardan 7 adedini kapatarak mülkiyetlerini üçüncü kişilere devrettiğini, dolayısıyla alınan Kararın, ancak 32 fidanlık yönünden etkili olabildiğini daha önce sizlere(bültenimizde) duyurmuştuk.

Bunlardan 6 adedinin mülkiyeti idâri bir işlemle devredilmeyip, satış yoluyla devredildiğinden bu satış işlemlerinin ve yeni maliklerin tapularının iptali ancak adliye mahkemelerinden istenebileceğinden, davalar hukuk tekniği açısından belirli zorluklar içermekte olup; bu konu, lehimize sonuçlanan davanın Danıştay’ca onanarak kesinleşmesi durumunda tarafımızca yeniden değerlendirilecektir.

Buna karşılık, söz konusu 7 fidanlıktan biri olan Konya Devlet Orman Fidanlığı’nın mülkiyeti tahsis yoluyla (idari işlem ile) devredildiğinden, 39 fidanlık için açtığımız asıl davanın lehimize sonuçlanarak işlemin iptal olunması sonrasında hukuksal dayanağı kalmayan bu idari işlemin de iptâli ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığımız ilişkili dava, halen Konya İdare Mahkemesi’nin 2006/1595 E. sayılı dosyasıyla işlem görmekte olup, Mahkeme’nin yürütmenin dururulması istemimiz hakkındaki kararının tarafımıza tebliği beklenmektedir.

Son Güncelleme: 15 Kasım 2010