KIZILAĞAÇLAR VE AŞILI KESTANELİKLERLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/IPTALITIRAZ/YD/YDK0406.htm

Resmi Gazete tarih/sayı: 20.03.2004/25408
Esas Sayısı : 2003/100
Karar Sayısı : 2004/6 (Yürürlüğü Durdurma)
Karar Günü : 17.3.2004

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR :

1- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER
2- Türkiye Büyük Millet Meclisi Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ali TOPUZ, K. Kemal ANADOL ve Haluk KOÇ

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 5.11.2003 günlü, 4999 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. maddesiyle değiştirilen 31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. maddesinin ikinci fıkrasının (H) bendinde ve 13. maddesiyle 6831 sayılı Yasa’nın 116. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin değiştirilen birinci fıkrasında “... kızılağaçlıklar ile aşılı kestanelikler, ...” sözcüklerinin yer almasının, 13. maddesiyle 6831 sayılı Yasa’nın 116. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın, Anayasa’nın 2., 11., 35., 44. ve 169. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali ve bunların uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMLERİNİN GEREKÇESİ

18.11.2003 ve 21.11.2003 günlü dava dilekçelerinde dava konusu kuralların, Anayasa’nın 2., 11., 35., 44. ve 169. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

II- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, işin esasına ilişkin raporlar, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava konusu 5.11.2003 günlü, 4999 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1 maddesiyle değiştirilen 31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. maddesinin ikinci fıkrasının (H) bendinde yer alan “... kızılağaçlıklar ile aşılı kestanelikler, ...” sözcükleri, 13. maddesiyle 6831 sayılı Yasa’nın 116. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “... kızılağaçlıklar ile aşılı kestanelikler,...” sözcükleri, (B) bendine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra, 17.3.2004 günlü, E. 2003/100, K. 2004/33 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu sözcüklerin ve fıkranın uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

III- SONUÇ

5.11.2003 günlü, 4999 sayılı “Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un:

A- 1. maddesiyle değiştirilen 31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. maddesinin ikinci fıkrasının (H) bendinde yer alan “... kızılağaçlıklar ile aşılı kestanelikler, ...” sözcükleri,

B- 13. maddesiyle 6831 sayılı Yasa’nın 116. maddesinin birinci fıkrasının;

1- (A) bendinin değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “... kızılağaçlıklar ile aşılı kestanelikler, ...” sözcükleri,

2- (B) bendinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkrası,

17.3.2004 günlü, E. 2003/100, K. 2004/33 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu sözcükler ve fıkranın, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA, 17.3.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİNER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ali HÜNER

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Fazıl SAĞLAM

Üye

A. Necmi ÖZLER 

Son Güncelleme: 14 Kasım 2010