YARGIDAN 2A’ İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA.

16.03.2007 gün ve 26464 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan "6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin (A) bendine göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmelik"in bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
 
Söz konusu yönetmeliğin iptali istemiyle hem TMMOB Peyzaj Mimarları Odası hem de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği dava açmıştı. Danıştay Sekizinci Dairesi, Peyzaj Mimarları Odası tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı vermesi sebebiyle TMMOB’nin davasında ayrıca karar vermeye gerek görmedi
 
TMMOB –PMO Basın Açıklaması
 
Odamız tarafından 6831 sayılı Orman Kanunu’ nun 2. Maddesinin (A) Bendi için Danıştay 8. Dairesine açılan davaya yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
 
16.03.2007 gün ve 26464 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan "6831 sayılı Orman Kanununun 2. maddesinin (A) bendine göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmelik’ in 3.,4.,5.,6.,8.,9/2.,9/4. ve 26. maddelerinin; kamu yararına aykırı ve orman varlığını azaltmaya yönelik düzenlemeler olduğu öne sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması ile 6831 sayılı Orman Kanununun 2. maddesinin (A) bendindeki "öncelikle" ibaresinin ve yönetmeliğin 26. maddesinin (ç) bendinin dayanağı olan 6831 sayılı Orman Yasasının 11. maddesindeki "Ancak, tapulu gayri menkullerde, tapu sahiplerinin, on yıllık süre içerisinde dava açma haklarına mahfuzdur" ifadesinin, Anayasaya aykırı olduğu ve Anayasa Mahkemesine gönderilmesi gerektiği, istemine ilişkin olarak açtığımız dava da Danıştay Sekizinci Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
 
Mahkeme karar metninde;
"yukarıda yapılan açıklamalr ışığında, 6831 sayılı Orman Kanununun 2. maddesinin (A) bendine göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin (n) fıkrasında, 9. maddesinin 2nci ve 4 üncü fıkralarında kamu yararına, hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık görülmemiştir."
"açıklanan nedenlerle, yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (n) fıkrasının, 9 uncu maddesinin 2 nci ve 4 ncü fıkralarının yürütülmesinin durdurulmasına..."
ifadesi yer almıştır.
Son Güncelleme: 25 Mart 2008