II. ULUSAL DOĞA TARİHİ KONGRESİ - SONUÇ BİLDİRGESİ

“2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi” Sonuç Bildirgesi  

BASINA
 
3-4 Kasım 2006 günlerinde Derneğimiz tarafından Ankara’da düzenlenmiş olan “2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi”nin sonuç bildirgesi ekte sunulmaktadır.
Gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin sonuçlarını kamuoyuna duyurulması konusunda yardımlarınızı dileriz.
Saygılarımızla
 

Banu Avcıoğlu DÜNDAR
Yönetim Kurulu Başkanı
İLETİŞİM
Posta: PK. 210,  06693, Kavaklıdere, Ankara     Tel/Faks: 0 312 425 94 14
e-posta: kirsalcevre@kirsalcevre.org.tr  veya kirsalcevreormancilik@yahoo.com
web: www.kirsalcevre.org.tr
Derneğimiz tarafından 3-4 Kasım 2006 günleri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu’nda TÜBİTAK, A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlığı, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasıile Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Topluluğu’nun katkılarıyla düzenlenen “2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi”, konu ile ilgili bilimadamları, araştırmacılar, ilgili kuruluş temsilcileri ve yurttaşlarımızın katılımıyla toplanmıştır.
Kongrede doğa tarihi konusunda 1 çağrılı bildiri, 1 konferans ve 11 sözlü bildiri sunulmuş; ayrıca “Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi” ile “Doğa Tarihi Kavramı” konularında iki de panel düzenlenmiştir.
Kongre çalışmaları sonucunda; sunulan bildiriler, konuşmacı ve katılımcılar tarafından yapılan tartışmalar ve dile getirilen görüşler doğrultusunda aşağıdaki konuların kamuoyuyla paylaşılması yararlı görülmüştür:
 1. Biyolojik, jeolojik ve diğer doğal kaynaklarının zenginliği açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olan Türkiye’de bir “Ulusal Doğa Tarihi Müzesi”nin kurulamamış olması, bu zenginliklerimizin öneminin kavranmasını büyük ölçüde güçleştirmektedir. Çünkü doğa tarihi müzeleri, diğer pek çok yararının yanında, kamuoyuna doğal kaynakların tanıtılması ve korunması eğitimlerinin verilmesi açısından yaşamsal önemde işlevler görmektedir. Yine Derneğimiz tarafından 14 Kasım 2002’de düzenlenmiş olan ilk kongreden bu yana, adı az duyulan ülkelerde bile bulunan “Ulusal Doğa Tarihi Müzesi”nin bize yakışır bir örneğinin ülkemizde de kurulması konusunda kimi girişimler olmuş; ancak bu girişimlerden henüz olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bu nedenle, ülkemizde bir “Ulusal Doğa Tarihi Müzesi”nin kurulmasına yönelik çalışmalara hız kazandırılması gerekmektedir.
 1. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün Tabiat Tarihi Müzesi bir süreden beri kapalıdır. Topluma doğa bilinci verilmesinde çok önemli yeri olan bu müzenin, biran önce yeniden açılmasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.
 1. Kurulmuş veya kurulacak olan müzelerde paleontoloji, arkeozooloji, arkeobotanik ve etnobotanik bölümlerinin de açılması, referans katologlarının oluşturulması ve buralarda konuyla ilgili uzmanlar ile müze pedagojisi, müze eğitimcisi ve arkeometri gibi çalışma kadrolarının oluşturulması gerekmektedir.
 1. “Doğa tarihi” kavramı hakkında toplumun bilinçlenmesi için yerel müzelerin açılması teşvik edilmelidir.
 1. Üniversitelerde doğa tarihi müzelerinin oluşturulması ve derslerin okutulması, ilgili fakültelerde öğrencilere konuyla ilgili toplulukların kurulması doğa tarihi bilincinin oluşması yönünden önemli işlevler görebilecektir.
 1. Ankara’nın kuzeyinde Çamlıdere, Kızılcahamam ve Beypazarı çevreleri ile Trakya’da varlığı saptanan ağaç fosil alanları bilinçsizce tahrip edildiğinden, bu alanların sınırlarının tam olarak saptanıp koruma altına alınmaları gerekmektedir.
 1. Ülkemizin jeolojik açıdan önemli oluşumları bulunan yörelerinin “jeosit” ve “jeopark” statülerine kavuşturulması için gerekli çalışmalar başlatılmalı; bu terminolojinin ilgili kanun metinlerine de kazandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 1. Jeoturizm etkinliklerinin çevresel zararlara yol açmayacak biçimde düzenlenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma ve yayım çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
 1. Ülkemizdeki doğal zenginliklerin daha iyi tanıtılması ve korunabilmesi için üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapmaları gerekmektedir.
 1. Ülkemizde doğa tarihi konusunda yapılacak çalışma ve girişimler kongrelerle sınırlı kalmamalı; çalışmaların daha kapsamlı ve sürekli yürütülebilmesi için ilgili kişi, kurum ve kuruluşların işbirliği yapabilecekleri ortak stratejiler belirlenmeli ve eylem planları hazırlanmalıdır.
 1. Uluslararası düzeyde yapılması hedeflenen 3. Doğa Tarihi Kongresi’nin hazırlık çalışmalarının, yetkililerinin bu yöndeki istek ve irade beyanları dikkate alınarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yürütülmesi ilke kararı olarak benimsenmiştir.
Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.
*Bu bildiri Kongre Onursal Başkanı, Kongre Oturum Başkanları ve Kongre Düzenleme Kurulunun oluşturduğu komisyon tarafından hazırlanmış ve Kongre sonucunda katılımcıların görüşüne sunulmuştur.

   

Son Güncelleme: 14 Kasım 2010