Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yüksek Dağ Ormanı Ekosistemlerine Zarar Verebilen Ekonomik, Toplumsal, Kültürel ve Teknik Nedenlerin Belirlenmesi ve Önlenmesine Yönelik Yayım - Proje Gelişme Raporu

 PROJE GELİŞME ARA RAPORU
Ağustos ’ 2005

 

 • Birinci Dönemde Gerçekleştirilen Çalışmalar
 • Proje konusuyla ilgili literatür taraması yapılarak yararlanılabilecek yazılı kaynaklar (araştırmalar raporları, yayınlar vb) belirlendi ve temin edildi.
 • Çalışma yapılacak illerden Trabzon ve Artvin’deki orman bölge müdürlüğü ve araştırma müdürlükleri ile Orman Fakülteleri yöneticileriyle öngörüşmeler yapıldı; Proje kapsamında yapılacak çalışmaların tanıtılması; uygulamacı teknik personel ve yöneticiler ile akademik personelin konuyla ilgili görüş ve önerilerinin alınması için bu iki ilde toplantılar düzenlendi.
 • 20 Haziran günü Artvin ve 21 Haziran günü de Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki teknik personel ve yöneticiler ile öğretim üyelerinin katıldığı danışma toplantıları gerçekleştirilerek katılımcıların Proje ile ilgili görüş ve önerileri alındı.
 • Artvin ve Trabzon’da, afiş ve kitapçıkların hazırlanmasında kullanılacak “yüksek dağ orman ekosistemleri” saydamları çekildi; bu amaçla gerekli filmler satın alındı ve çekimler bastırıldı.
 • Saydamların bilgisayar ortamına taşınması için projeksiyon satın alındı.
 • Projede bilgi ve görüşlerinden yararlanılacak danışman belirlendi; Proje Danışmanı Hasan Çağatay ÇELİK’in Proje ile ilgili görüş ve önerileri alındı.
 • Alınan görüş ve önerilerin yanı sıra derlenen yazılı kaynaklardan sağlanan bilgilerden yararlanarak Ek’te örnekleri verilen afişler ile kitapçıklar tasarlandı; bastırılarak Artvin, Trabzon ve Giresun’daki
  • Orman Bölge Müdürlükleri,
  • İl Çevre ve Orman Müdürlükleri,
  • Valilikler
  • Orman Fakülteleri
  • Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü
  • Doğa koruma amaçlı çalışmalar yapan yerel sivil toplum kuruluşlarına

gönderilerek ilgili birimlere ve yöre halkına dağıtılmaları sağlandı.

 • Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki “yüksek dağ orman ekosistemleri”nin durumu, özellikleri ve zarar veren nedenler ile bu zararların önlenmesine yönelik önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma başlatıldı. Bu amaçla ilk önce yöredeki akademisyenler ile uygulamacı ve araştırmacı personele yönelik bir soruşturma formu hazırlanarak kendilerine ulaştırıldı. Formların 1 Eylül 2005 gününe kadar doldurup Derneğe ulaştırmaları istendi
 • Ekim ve Kasım aylarında Artvin ve Trabzon’da yöre halkının, ilgili kurum ve kuruluşlardan kişilerin eğitilmesine yönelik seminerlerin düzenlenmesine; bu amaçla yöredeki orman bölge ve il çevre ve orman müdürlükleri, orman fakülteleri, yerel gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılması için görüşmeler gerçekleştirildi. 

 

 • İkinci gelişme Döneminde Yapılacak Çalışmalar  
  • İlk dönemde başlatılan araştırma kapsamındaki soru formları değerlendirilecek; uzmanlarla ve Proje danışmanıyla çalışmalar yapılarak araştırma raporu hazırlanacak ve kitap olarak bastırılacaktır. 
  • Ekim ayında Artvin, Kasım ayında da Trabzon’da yapılması öngörülen kongrelerin hazırlık çalışmaları yürütülecektir.
  • Dernek Merkezinde, Dernek üyelerine ve konuyla ilgili gençlere yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.
  • Yıl sonunda Doğa Karadeniz Bölgesi’ndeki yöre halkına, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yönetici birimlere dağıtılmak üzere “yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin” önemi ve korunması ile resim, bilgileri içeren 6 sayfalık 2006 yılı takvimi ile yılbaşında dağıtılmak üzere kartpostalların tasarım çalışmaları başlatılacaktır.
  • Eylül 2005’te Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de ilk dönemde yapılan çalışmaların etkenlik düzeylerinin; ortaya çıkan sorunların belirlenmesine; Ekim ve Kasım ayında yapılacak kongrelerin hazırlıkları ile ilgili olarak yerel yöneticiler, gönüllü kuruluşlar, köylü kuruluşları liderleri ile (kooperatif başkanları ve muhtarlar) görüşmeler yapılacaktır. 
Son Güncelleme: 14 Kasım 2010